red-cp-background

commited-to-responsible-sourcing

Colgate-Palmolive on sitoutunut hankkimaan materiaaleja ja palveluja vastuullisesti, eli tavalla, joka ei aiheuta haittaa ihmisille tai ympäristölle eikä käytä niitä hyväksi. Tukeaksemme sitoumustamme vastuulliseen hankintaan keskitymme erityisesti neljään tukipilariin: ympäristönsuojeluun, eettisiin työkäytäntöihin, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä hyvään liiketapaan.

Tässä esiteltyjen Colgaten ohjelmien, käytäntöjen ja aloitteiden avulla jatkamme tasaisesti eteenpäin matkaamme vastuullisena hankkijana. Colgate tarkastelee ja arvioi jatkuvasti käytäntöjään, toimittajiaan ja aloja, joilla nämä toimivat, varmistaakseen, että ainesosamme ovat jatkossakin vastuullisesti hankittuja.

Sitoumuksemme perustuu neljälle pääkäytännölle ja -aloitteelle, jotka ovat: kolmansia osapuolia koskevat käytännesääntömme, ainesosiemme turvallisuuden varmistaminen, due diligence -käytäntömme suhteessa kolmansiin osapuoliin sekä ilmastonmuutokselle ja vesienhoidolle antamamme huomio.

​​​​​KOLMANSIA OSAPUOLIA KOSKEVAT LIIKETOIMINTAPERIAATTEET​

Colgaten kolmansia osapuolia koskevat liiketoimintaperiaatteet, joissa on kerrottu, millaisia eettisiä toimintatapoja odotamme toimittajiltamme, jakelijoiltamme, edustajiltamme, asiakkailtamme, tutkimuskumppaneiltamme ja kaikilta muilta kanssamme työskenteleviltä kolmansilta osapuolilta.

​​Edellytämme, että kolmantena osapuolena toimivat kumppanimme tekevät kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen, että Colgaten kolmansia osapuolia koskevat liiketoimintaperiaatteet tulevat välitetyiksi heidän organisaatioihinsa ja että ne ovat käytettävissä niille heidän työntekijöilleen ja alihankkijoilleen, jotka työskentelevät Colgaten liiketoiminnan parissa. Colgaten kolmansia osapuolia koskevat liiketoimintaperiaatteet sisältyvät vakiokäytäntönä osto- ja palvelusopimuksiimme.

Colgaten hyvä maine perustuu paitsi omille toimintatavoillemme, myös niiden tahojen toimille, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa. Tästä syystä pyrkimyksemme on työskennellä ainoastaan sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka jakavat arvomme ja heijastavat samoja korkeita eettisiä standardeja kuin mekin.

 

AINESOSIEN TURVALLISUUS

Jokaisen ainesosan ja markkinoimamme tuotteen turvallisuus on Colgate-Palmoliven arvojen ytimessä. Olemme sitoutuneita paitsi valmistamaan turvallisia tuotteita, myös valmistamaan kyseiset tuotteet käyttäen ainesosia ja prosesseja, joilla on mahdollisimman pieni vaikutus ympäröivään maailmaamme. Tutkijamme ponnistelevat jatkuvasti kehittääkseen tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja -tehokkaita ja jotka samalla täyttävät korkeat tuotestandardimme. Kaikki hankkimamme ja tuotteissamme käyttämämme ainesosat ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Ne täyttävät tiukat turvallisuusstandardimme sekä kaikki asiaankuuluvat viranomaismääräykset kaikkialla maailmassa, missä niitä myydään. Lue lisää tutustumalla ainesosien turvallisuutta koskevaan käytäntöömme.

 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SEULONTA JA DUE DILIGENCE

Colgate on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa eettisten kolmansien osapuolten kanssa. Ennen kuin aloitamme liiketoiminnan harjoittamisen toimittajien tai palveluntarjoajien kanssa, kaikkien näiden kolmansien osapuolten täytyy ensin käydä läpi seulontaprosessi, jossa karsitaan pois kaikki, jotka löytyvät joltakin mustalta listalta tai jostakin pakoteluettelosta, joilla on kielteistä julkisuutta ja jotka ovat saaneet lakisääteisen ilmoituksen rikkomuksista. Alkuseulonnan jälkeen kaikkia Colgaten kanssa liiketoimintaa harjoittavia kolmansia osapuolia tarkkaillaan ja mahdolliset varoitusmerkit huomioidaan. Kaikki varoitusmerkit tutkitaan, ja korjaaviin toimiin ryhtymistä vaaditaan. Lisäksi Colgaten puolesta julkisyhteisöjen kanssa toimivien kolmansien osapuolten täytyy suorittaa kattava due diligence -prosessi, ennen kuin ne voivat alkaa harjoittaa liiketoimintaa Colgaten kanssa.

 

YMPÄRISTÖNMUUTOS JA VESIENHOITO

Olemme jo useiden vuosien ajan edellyttäneet, että tärkeimmät tason 1 toimittajamme sekä runsaasti hiiltä ja vettä kuluttavien materiaalien toimittajamme osallistuvat CDP:n toimitusketjuohjelmaan, jossa ilmoitetaan yrityksen ympäristö- ja veden käyttöä koskevat tiedot. Tämä auttaa meitä ymmärtämään ja puuttumaan toimitusketjumme alkupäässä olevien yritysten ilmastovaikutuksiin ja vesiin kohdistuviin riskeihin.

Olemalla tällä tavoin sitoutuneita toimittajiimme autamme myös tuotekehittelijöitämme ja hankintaryhmiämme ymmärtämään ja tunnistamaan, mitkä raaka-aineistamme ja pakkausmateriaaleistamme kuluttavat kaikkein eniten hiiltä ja vettä. Tämän ansiosta pystymme hankkimaan materiaaleja ja suunnittelemaan tuotteita, jotka tukevat Colgaten ympäristönsuojelua koskevia odotuksia.

Lue lisää ilmastonmuutokseen ja vesienhoitoon liittyvistä toimistamme verkosta löytyvän kestävän kehityksen raporttimme Maapallo-kohdasta.

 

VASTUULLISEN HANKINNAN TÄRKEIMMÄT OHJELMAT

Edellä mainittujen käytäntöjen ja aloitteiden lisäksi Colgatella on seuraavaksi esitellyt ohjelmat, jotka tukevat neljää peruspilariamme ja sitoumustamme. Kolmannet osapuolet valikoidaan mukaan yhteen tai useampaan näistä ohjelmista riippuen esimerkiksi sellaisista riskitekijöistä kuin niiden kotimaahan tai alaan liittyvät riskit, tietyt Colgatelle tarjotut palvelut tai niiden kriittisyys Colgaten liiketoiminnalle.

Tehostettu toimittajien hallinnointi (Enhanced Supplier Management, ESM)

Colgaten ESM-ohjelma on maailmanlaajuinen riskienarviointi- ja tarkastusprosessi raaka-aineillemme, pakkausten toimittajillemme sekä sopimusvalmistajillemme. Ohjelma keskittyy kolmeen pääaihealueeseen, jotka ovat:

  • Colgaten laatustandardien ja määräystenmukaisten vaatimusten noudattaminen tuotteidemme laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi
  • Palvelujen laatu Colgate-Palmolive-tuotteiden tehokkaan jakelun varmistamiseksi asiakkaille ja kuluttajille
  • Hyvien ympäristönsuojeluprosessien noudattaminen sekä työntekijöiden turvallisuuden ja heidän oikeuksiensa kunnioittaminen

ESM-ohjelman aloittamisen jälkeen olemme teettäneet riskiarvioinnin yli 7 000 toimittajien toimipaikassa ja tarkastaneet yli 1 200 toimipaikkaa.

Toimittajien vastuullisen hankinnan arviointi (Supplier Responsible Sourcing Assessment, SRSA)

Colgaten SRSA-ohjelma on riskienarviointi- ja tarkastusohjelma, joka keskittyy erityisesti sosiaalisten ja ympäristöseikkojen vaatimustenmukaisuuteen Colgaten tuotantolaitoksissa, sopimusvalmistajien sekä raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien toimittajien toimipaikoissa, varastoissa sekä kanssamme yhteistyössä toimivien pakkaajien toimipaikoissa. Toimittajat valitaan tarkastettaviksi riskiarvioinnin perusteella, ja vaatimustenmukaisuutta arvioidaan käyttämällä Sedexin neljän kohdan SMETA-tarkastusta (Sedex Member Ethical Trade Audit).

SRSA-ohjelman aloittamisen jälkeen yli 550 toimittajalle ja palveluntarjoajalle on tehty vuoteen 2019 mennessä riskiarviointi, ja näistä yli 45 prosenttia on teettänyt kolmannen osapuolen suorittaman sosiaalisten määräysten noudattamista koskevan tarkastuksen. Tarkastuksissa esiin nousseiden korjaavien toimien kautta SRSA-ohjelma on auttanut varmistamaan oikeudenmukaiset ja turvalliset työolot yli 60 000 työntekijälle Colgaten laajennetussa toimitusketjussa.

Sitoumukset ehkäistä metsien hävittämistä

Colgate-Palmolive tukee visiota tulevaisuudesta ilman metsien hävittämistä. Olemme sitoutuneita hankkimaan metsistä saatavia hyödykkeitä vastuullisesti hoidetuista metsistä. Metsien hävittämisen ehkäisyä koskeva käytäntömme kattaa seuraavat metsistä saatavat hyödykkeet: palmu-, soija-, naudantali- ja paperipohjaiset materiaalit. Colgatella on lisäksi erillinen käytäntö koskien palmuöljyjen vastuullista ja kestävää hankintaa.

Sitoumuksemme ydinkohtia ovat toimitusketjumme kartoittaminen ja jäljitettävyys, sertifioitujen palmu-, soija- ja paperipohjaisten materiaalien osto, varmistaminen, että toimittajat toimivat Colgaten käytäntöjen sekä paikallisten määräysten ja standardien mukaisesti, joita ovat esimerkiksi naudantalin toimittajiamme koskeva Minimum Criteria for Industrial Scale Cattle Operations in the Brazilian Amazon (minimikriteerit teollisessa mittakaavassa tapahtuville karjaan liittyville toimille Brasilian Amazonin alueella), sekä satelliittipohjaisten valvontamahdollisuuksien käyttöönotto mahdollisten metsien hävittämistä koskevien uhkien tunnistamiseksi ja hallinnoimiseksi.

Lisäksi Colgate on Indonesiassa ja Thaimaassa mukana useissa muutoshankkeissa, jotka keskittyvät puuttumaan ympäristö- ja sosiaalisiin seikkoihin ja kehittämään toimittajille keinoja tehdä tuotannostaan vastuullista.

Lue lisää käytännöistämme, sitoumuksistamme ja toimistamme liittyen metsien hävittämisen ehkäisemiseen toimitusketjussamme metsien hävittämisen ehkäisyä koskevasta käytännöstämme, palmuöljyjen vastuullista ja kestävää hankintaa koskevasta käytännöstä mme sekä Colgaten kestävän kehityksen raportin Maapallo-kohdasta Sitoumuksemme ehkäistä metsien hävittämistä.

Ihmisoikeudet ja pakkotyötä ehkäisevä ohjelma

Colgate on sitoutunut noudattamaan kaikkea soveltuvaa työlainsäädäntöä, mukaan lukien nykypäivän orjuutta torjuvia lakeja, kaikissa maissa, joissa toimimme. Colgate on jo pitkään ollut sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja työhön liittyviä oikeuksia maailmanlaajuisesti, ja se tukee Yhdistyneiden kansakuntien maailmanlaajuista ihmisoikeusjulistusta ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän yleissopimuksia. Lisäksi olemme vahvistaneet tukemme YK:n Global Compact -haasteelle ja sen ihmisoikeuksia, työntekoa, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskeville periaatteille.

Colgate on Consumer Goods Forumin (CGF) jäsen ja tukee kyseisen foorumin sosiaalista päätöslauselmaa koskien pakkotyötä sekä foorumin tätä tukevia ensisijaisia alakohtaisia periaatteita, joiden mukaan jokaisen työntekijän tulee olla vapaa liikkumaan, kenenkään työntekijän ei pidä maksaa saadakseen työtä, eikä ketään työntekijää tule velvoittaa tai pakottaa tekemään työtä. 

Lue lisää Colgaten sitoumuksesta ja toimista, jotka tukevat sitoumustamme kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä työhön liittyviä oikeuksia, kestävän kehityksen raportistamme kohdasta Ihmiset sekä vuosittaisesta julkaisustamme ”Ihmisoikeuksien ja työhön liittyvien oikeuksien kunnioittaminen”.

Konfliktimineraalit

Colgate-Palmolive tukee Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sen naapurimaissa toimivien aseistettujen ryhmien harjoittamien väkivallan ja ihmisoikeusloukkauksien lopettamista.

Konfliktimineraaleilla viitataan sellaisiin raaka-aineisiin kuin kulta, kassiteriitti, kolumbiini-tantaliitti (koltaani) ja wolframiitti sekä näiden johdannaiset, tina, tantaali ja volframi (3TG-metallit), jotka tulevat tietyltä alueelta maailmasta, missä on menossa jokin konflikti, joka vaikuttaa näiden mineraalien louhintaan ja kauppaan.

Konfliktimineraalit ovat peräisin Kongon demokraattisesta tasavallasta ja sen naapurimaista, kuten Angolasta, Kongon tasavallasta, Keski-Afrikan tasavallasta, Ruandasta, Tansaniasta, Sambiasta, Burundista, Etelä-Sudanista ja Ugandasta. 

Sata prosenttia kaikista tällä hetkellä konfliktimineraaleja käyttävistä toimittajistamme on arvioitu, ja ne hankkivat mineraalinsa kaivoksista, jotka eivät sijaitse Kongon demokraattisessa tasavallassa tai sen naapurimaissa, tai ne hankkivat mineraalinsa sulattamoista ja jalostamoista, jotka on määritelty konfliktittomiksi Conflict Free Sourcing Initiativen toimesta.

Lue lisää konfliktimineraaleja koskevasta käytännöstämme.

KUMPPANUUDET

Colgate ymmärtää, ettei kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttaminen onnistu meiltä yksin. Erittäin tärkeä osa sitoumustamme vastuulliseen hankintaan on se, että olemme sitoutuneita ulkopuolisiin kumppaneihin ja että toimimme yhteistyössä näiden kumppanien kanssa.

Lue lisää Colgaten kumppanuuksista kestävän kehityksen sivustomme kohdasta Kumppanuudet